Algemene voorwaarden Happy Kids Entertainers en De Warme Klank
Artikel 1 Definities

1. Happy Kids Entertainers hierna te noemen HKE. Deze voorwaarden zijn ook voor De Warme Klank. De Warme Klank is een handelsnaam van Happy Kids Entertainers

2. Met ‘opdrachtgever’ wordt bedoeld: de natuurlijke of (privaatrechtelijke) rechtspersoon die met HKE een overeenkomst wenst af te sluiten of afgesloten heeft.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen HKE en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met HKE, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

4.. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. HKE en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. HKE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtgever verklaard bekend te zijn met de prestaties van HKE.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft HKE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan HKE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan HKE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan HKE zijn verstrekt, heeft HKE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. HKE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat HKE is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor HKE kenbaar behoorde te zijn.

5. HKE is niet aansprakelijk voor schade en of letsel die tijdens uitvoering van de opdracht ontstaan is, aan personen of aan materieel.

6. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7. Indien HKE een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.

8. HKE aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

9. Indien HKE op weg naar de uitvoering van een overeenkomst oponthoud heeft of verwacht te krijgen, zal opdrachtgever direct gewaarschuwd worden. Opdrachtgever zal voor dit doel een bereikbaar telefoonnummer ter beschikking stellen. HKE zal onmiddellijk maatregelen nemen teneinde zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming te kunnen arriveren.

10. Mocht door overmacht HKE de overeenkomst niet tijdig kunnen naleven, dan zal HKE de opdrachtgever kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief. HKE zal, indien door ziekte of ongeval verhinderd de overeenkomst tijdig na te leven, dit terstond aan opdrachtgever laten weten. HKE zal in een dergelijk geval kosteloos helpen zoeken naar een goed en tijdig alternatief

11. Indien door HKE of door HKE ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

12. Opdrachtgever vrijwaart HKE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken bijkomende kosten.

4. Alle overeenkomsten komen pas tot stand wanneer deze door gemachtigde van HKE schriftelijk is bevestigd. Indien voor de bevestiging van de overeenkomst een zogenaamd contract door HKE verzonden is naar de opdrachtgever, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten op het moment dat HKE één getekend exemplaar van de overeenkomst retour ontvangt, binnen de daarvoor schriftelijke kenbaar gemaakte termijn. Indien opdrachtgever mondeling een opdracht toezegt, waarbij op verzoek van opdrachtgever nog geen bevestiging of overeenkomst wordt opgemaakt, wordt er geacht een overeenkomst te zijn gesloten.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht HKE niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Op zon- en feestdagen wordt een toeslag berekend.

Artikel 5 Wijziging van overeenkomst

1. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal HKE daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. HKE zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal HKE de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Artikel 6a Betaling consument

1.Er dient 100% van het totale bedrag te worden overgemaakt minimaal 3 dagen voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht.

2. Wanneer de aanbetaling niet tijdig is ontvangen kan HKE de uitvoering annuleren.

4. Wanneer het bedrag niet op tijd betaald is, dan gaat er 1% boeterente in rekening worden gebracht en wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Artikel 6b Betaling bedrijf/organisatie

1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

2. HKE kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door HKE aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van HKE op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Annulering

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst ten aller tijden schriftelijk annuleren.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door opdrachtgever, heeft HKE recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan HKE zijn toe te rekenen, berekend conform de volgende staffel:

Annulering door opdrachtgever tussen 1 week en 1 maand voor uitvoeringsdatum 50 %

Annulering door opdrachtgever korter dan 1 week voor uitvoeringsdatum 100%

3. Indien annulering door ziekte van de jarige korter dan 1 week voor uitvoering is gedaan, krijgt de opdrachtgever na betaling van 100% de mogelijkheid tot een nieuwe kosteloze boeking.

4. Kosten van annulering zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door HKE, zal HKE in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

6. Indien Happy Kids Entertainers niet in staat is om op te treden in geval van ziekte of andere aantoonbare ernstige redenen, dan zal HKE ten alle tijde proberen om vervanging te regelen. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor HKE extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht. Als er geen vervanging mogelijk is dan zal HKE het volledige bedrag terugstorten als er al betaald is door de opdrachtgever. Of in overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum afspreken.

Artikel 8 Voorzieningen

1. In geval van dienstlevering door HKE aan opdrachtgever zorgt opdrachtgever voor deugdelijke, in goede staat verkerende, aan veiligheidsnormen voldoende voorzieningen.

2. De werkplek van HKE dient geschikt te zijn voor het uitvoeren van de in de overeenkomst beschreven werkzaamheden door HKE onder alle weersomstandigheden.

3. Opdrachtgever dient in geval van dienstlevering door HKE obstakels aanwezig tussen de losplaats van vervoermiddelen en werkplek van de overeenkomst vooraf kenbaar te maken. Voorbeelden van obstakels zijn trappen, grindpaden, liften en smalle gangen.

4 .Opdrachtgever dient in geval van dienstlevering door HKE vooraf aan HKE kenbaar te maken indien de afstand tussen losplaats en werkplek meer dan 25 meter bedraagt.

5. HKE kan indien nodig gebruik maken van de muziekrechten van de instelling of organisatie waar zij op treedt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de muziekrechten als er muziek ten gehore wordt gebracht aan de clienten en of bewoners van de instelling of organisatie.

5. De opdrachtgever zorgt voor voldoende gratis parkeergelegenheid voor het vervoersmiddel van HKE binnen een straal van 100 meter. Als dit niet mogelijk is zullen de parkeerkosten verhaald worden op de opdrachtgever.

Artikel 9 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop HKE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HKE niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van HKE worden daaronder begrepen.

3. HKE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat HKE zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel HKE ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HKE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Informatievoorziening

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door HKE en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. HKE behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 AVG privacyverklaring

AVG privacyverklaring

Happy Kids Entertainers en de Warme Klank is een entertainmentbedrijf gevestigd in Hellevoetsluis. Happy Kids Entertainers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.happykidsentertainers.nl
06-20674200
Persoonsgegevens die wij verwerken

Happy Kids Entertainers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum van de jarige
- Adresgegevens voor de locatie van het feest of verzending van de orderbevestiging
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer
-namen van de andere genodigden voor het maken van verjaardagsdiploma’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Happy Kids Entertainers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar voor het uitwerken van kinderfeesten
-foto’s gemaakt van kinderfeesten zullen uitsluitend na toestemming van de ouders van de jarige worden geplaatst op de Facebookpagina of na toestemming op de website.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happykidsentertainers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Happy Kids Entertainers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder wanneer er nieuwe feestmogelijkheden zijn
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Om orders uit te kunnen verwerken
-Om feesten voor te kunnen bereiden

- Happy Kids Entertainers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Happy Kids Entertainers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Happy Kids Entertainers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Happy Kids Entertainers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle hierboven vermelde persoonsgegevens: maximaal 7 jaar vanwege de eisen van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Happy Kids Entertainers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Happy Kids Entertainers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Happy Kids Entertainers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Happy Kids Entertainers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@happykidsentertainers.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Happy Kids Entertainers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Happy Kids Entertainers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@happykidsentertainers.nl


Artikel 12 Slotbepalingen

1. Op iedere offerte en overeenkomst tussen HKE en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Afwijkingen van en / of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen expliciet in de overeenkomst opgenomen te worden.


Contactgegevens

Happy Kids Entertainers

KvK 68776756

Email: info@happykidsentertainers.nl

Tel: 06-20674200